ETISKE RETNINGSLINJER FOR OLAVSFESTDAGENE (OFD)

Gjelder styret, ledere, ansatte, frivillige og andre som representerer OFD.

Generelt

Etikk betyr læren om moralske normer og moralsk atferd, og sier noe om hva som anses å være riktig eller galt. Etikk gjelder i alle livets forhold, også handlinger og atferd til og mellom medarbeiderne i en organisasjon. Det er deres handlinger og atferd som utgjør organisasjonskulturen, noe som er avgjørende for det inntrykk som omverden danner seg av organisasjonen. Formålet med etiske retningslinjer for OFD, er å skape felles holdninger om hvordan vi utøver vår rolle, slik at vårt publikum, våre samarbeidspartnere og offentlige myndigheter til enhver tid har tillit til OFD ́s integritet og redelighet.

Etiske retningslinjer

• Alle som representerer OFD plikter lojalt å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglement som gjelder for OFD ́s virksomhet.

• De som representerer OFD skal være bevisst at de ved sine handlinger og atferd danner grunnlaget for omverdens oppfatning av organisasjonen. Det forventes at det utvises en aktiv holdning for å bekjempe uetisk atferd. Uetisk atferd i fritiden kan også innvirke på omverdens oppfatning av OFD.

• Alle som representerer OFD skal behandle vårt publikum, kolleger, samarbeidspartnere og andre de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. OFD aksepterer ikke noen form for trakassering, mobbing, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.

• OFD ́s styre og ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.

• Alle som representerer OFD har ansvar for å bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø. Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

• Tilbud som kan føre til personlige fordeler i jobbsammenheng, skal avvises. Dette gjelder ting som kan påvirke handlinger, saksforberedelser eller beslutninger, eller kan gi andre grunn til å tro at så er tilfelle.

• Gaver i mindre skala, som konfekt, blomster, vin og liknende kan mottas. Ved tilbud om gaver som har en verdi utover dette, skal lederen kontaktes. Normalt skal slike gaver returneres sammen med et skriv som redegjør for OFD ́s regler for mottak av gaver i jobbsammenheng.

• Reise- og oppholdsutgifter i regi av OFD, kan bare dekkes av OFD, evt Kulturrådet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

• Ingen som representerer OFD skal akseptere fritidsreiser betalt av sponsorer eller lignende

• Hvis noen som representerer OFD har personlige interesser som kan påvirke avgjørelsen i en sak som vedkommende har faglig og/eller økonomisk ansvar for, skal spørsmålet om inhabilitet tas opp med ledelsen.

Eksempler på interessekonflikter kan være:

• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer

• Lønnet biverv som kan berøre saker som dukker opp i jobbsammenheng.

• Familiære- eller andre nære sosiale forbindelser

• Bruk av OFD ́s eiendeler utenfor tjenestetiden kan kun skje i samsvar med gitte retningslinjer eller avtale med ledelsen.

• OFD ́s brevhode og logo skal aldri brukes i privat korrespondanse.

• Ingen som representerer OFD kan delta i reklameøyemed for leverandører som har levert produkter eller tjenester til OFD, med mindre dette er avklart med ledelsen.

• Fortrolig informasjon som mottas i forbindelse med saksbehandling, skal behandles fortrolig og ikke brukes til personlig vinning. Personalopplysninger, herunder sykdom/helseforhold, er alltid underlagt taushetsplikt.

• All informasjon som gis i forbindelse med virksomheten i OFD skal være korrekt og pålitelig.

• Alle som representerer OFD skal opptre med et godt etisk skjønn i sosiale medier.

• Alle som representerer OFD skal være bevisst de konsekvenser vår atferd og beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader skal inkluderes i alle beslutninger.

 

OFD ́s etiske retningslinjer skal jevnlig gjennomgås, og være del av medarbeidersamtaler

Vedtatt i styremøte 19.juni 2018